Lietošanas noteikumi

Valsts SIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”

interneta veikala lietošanas noteikumi

 

1.     Vispārīga informācija

 

1.1.  Šie noteikumi ir saistoši valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907, adrese Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, e-pasta adrese: opera@opera.lv (LNOB) un personām, kuras lieto LNOB interneta veikalu tīmekļa vietnē https://biletes.opera.lv(Interneta veikals), kuru administrē LNOB.

1.2.  Persona, kura lieto Interneta veikalu, lai iegūtu informāciju vai iegādātos biļeti uz pasākumu vai LNOB Dāvanu karti, var būt fiziska vai juridiska persona (Pircējs).

1.3.  Lietojot Interneta veikalu un iegādājoties biļetes vai dāvanu karti (Biļetes), Pircējs piekrīt šiem Interneta veikala lietošanas noteikumiem, biļešu tirdzniecības privātuma politikai, kas publicēti zemāk, sīkdatņu politikai, kas publicēta šeit: https://www.opera.lv/lv/par-mums/datu-aizsardziba/sikdatnu-politika/ un pasākumu apmeklēšanas noteikumiem, kas publicēti šeit: https://www.opera.lv/lv/par-mums/noteikumi-opera/.

 

2.     Biļešu iegāde un saņemšana

 

2.1.  Biļešu pirkšanu Pircējs var veikt pēc prasītās kontaktinformācijas ievadīšanas vai arī reģistrēšanās vai autorizēšanās Interneta veikalā.

2.2.  Interneta veikala Pircēja iepirkuma grozā ievietoto Biļešu apmaksai tiek dotas 15 (piecpadsmit) minūtes no brīža, kad iepirkumu grozam pievienota pirmā Biļete. Pirkuma apmaksu var veikt, izmantojot norēķinu karti (VISA vai MasterCard) un ar Interneta veikalā norādīto internetbanku starpniecību vai LNOB Dāvanu karti.

2.3.  Veicot samaksu Interneta veikalā, Pircējs apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.

2.4.  Interneta veikalā iegādātas Biļetes tiek nosūtītas uz Pircēja norādītu e-pasta adresi ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc pirkuma apstiprinājuma Interneta veikalā.

2.5.  Ar atlaidi iegādātās biļetes ir derīgas tikai kopā ar dokumentu, kas apliecina apmeklētāja konkrēto statusu. Apmeklētājam, kurš kopā ar biļeti, kas iegādāta ar atlaidi, nevar uzrādīt derīgu, statusu apliecinošu dokumentu (apliecību), ieeja pasākumā tiek liegta. Šādā gadījumā apmeklētājs ir tiesīgs LNOB kasē piemaksāt starpību starp biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta biļete ar atlaidi, lai varētu apmeklēt izvēlēto pasākumu.

2.6. LNOB patur tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.

 

3.     Biļešu atgriešana

 

3.1.  Nopirktas biļetes atpakaļ tiek pieņemtas tikai pasākuma atcelšanas, pārcelšanas vai norises vietas maiņas gadījumā.

3.2.  Par pasākuma atcelšanu, pārcelšanu vai norises vietas maiņu LNOB publiski paziņo nekavējoties pēc šāda lēmuma pieņemšanas LNOB tīmekļa vietnē www.opera.lv. Interneta veikalā iegādātu biļešu pirkuma summu Pārdevējs atmaksā Pircējam divu nedēļu laikā pēc pasākuma atcelšanas, pārcelšanas vai norises vietas maiņas lēmuma publiskā paziņojuma uz kontu, no kura veikts norēķins par biļetes iegādi.

 

4.     Pircēja sniegto datu izmantošana

 

4.1.  Pircējs Interneta veikalā informāciju par sevi, kas nepieciešama Biļešu iegādei un to piegādei, sniedz pēc savas brīvas gribas. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.

4.2.  Pircēja iesniegtos datus LNOB izmanto vienīgi Pircēja interesēs saskaņā ar Privātuma politiku un datu apstrādes noteikumiem.

4.3.  Pircējs iesniegtos datus var rediģēt un dzēst.

4.4.  Pircējs ir atbildīgs par Pircēja Interneta veikala lietotāja vārda un paroles drošu izmantošanu un glabāšanu.

 

5.     Citi noteikumi

 

5.1.  Interneta veikala nesankcionētas izmantošanas gadījumā, pieeja tam var tikt slēgta.

5.2.  Domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja tas neizdodas, tad strīds tiek risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


Privātuma politika

Biļešu tirdzniecības PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1. Ievads

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) veikto fizisko personu datu apstrādi. Šī Privātuma politika attiecas uz to fizisko personu datiem, kas iegūti no datu subjekta - LNOB klienta (Lietotājs) biļešu tirdzniecības ietvaros, neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati sniegti (elektroniski, papīra formātā vai mutiski).

Pārzinis rūpējas par Lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un personas datu apstrādes jomā.

 

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Pārzinis ir VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģ.nr.40103208907, adrese: Aspazijas bulv.3, Rīga, LV-1050 (Pārzinis). Tīmekļa vietne: www.opera.lv, e-pasts: opera@opera.lv, tālrunis: +371 67073715.

 

3. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@opera.lv, tālrunis:  +371 67073795.

           

4. Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats

Pārzinis apstrādā Lietotāja personas datus, lai noslēgtu ar Lietotāju biļešu vai dāvanu kartes pirkuma līgumu un nodrošinātu tā izpildi.

Apstrāde notiek, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • līguma noslēgšanai un izpildei - pēc Lietotāja pieteikuma;
  • ar datu subjekta - Lietotāja piekrišanu;
  • normatīvo aktu prasību izpildei - lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos LNOB pienākumus;
  • LNOB leģitīmo interešu nodrošināšanai.

 

5. Personas datu kategorijas

Pārzinis apstrādā šādas personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojuma vai vēstules saturs, u.c. dati.

 

6. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo darba pienākumu veikšanai.

 

7. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – LNOB esošie, bijušie un potenciālie klienti.

 

8. Datu nodošana ārpus Latvijas

Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

 

9. Datu glabāšanas ilgums

Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis Lietotāja personas datus izdzēš trīs mēnešu laikā no brīža, kad vairs nav spēkā datu apstrādes iemesls, izņemot gadījumus, ja Pārziņa tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

 

10. Datu subjekta piekļuve personas datiem

LNOB nodrošina Lietotājam normatīvajos aktos noteikto datu subjekta tiesību īstenošanu, tai skaitā informāciju attiecībā uz Lietotāja datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līguma noslēgšana vai izpilde).

Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

 

11. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā vai uz e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv.

Biļešu saņemšana

1. Interneta veikalā iegādātas Biļetes tiek nosūtītas uz Pircēja norādītu e-pasta adresi ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc pirkuma apstiprinājuma Interneta veikalā.

2. Interneta veikalā iegādātas Biļetes reģistrētiem interneta veikala lietotājiem ir pieejamas sadaļā Mani pirkumi pēc autentificēšanās interneta veikalā.